Polityka prywatności serwisu grupaRedaktor.pl

Informacje ogólne
Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) dotyczy procedur i zasad zbierania danych użytkowników oraz zasad ochrony prywatności i danych osobowych użytkowników serwisu GrupaRedaktor.pl (dalej: Serwis), przekazywanych przez użytkowników Serwisu w momencie rejestracji w celu korzystania z Serwisu lub pobieranych automatycznie w momencie korzystania z Serwisu przez użytkowników.
Właścicielem Serwisu oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest spółka Redaktor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy al. Jana Pawła II 27 (zwana dalej „Redaktor”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000380763.
Przywiązujemy wielką wagę do kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Administrator danych osobowych oraz wszystkie osoby mające wgląd do danych osobowych użytkowników Serwisu w pełni realizują postanowienia wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, aby jak najskuteczniej chronić dane przed ich ujawnieniem. Nadrzędnym celem Redaktor jest zapewnienie użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”), oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwana dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”).
Dane użytkowników Serwisu, otrzymywane przez Redaktor podczas rejestracji użytkowników w Serwisie lub w związku ze świadczeniem usługi dostępu do Serwisu, przekazywane są przez użytkowników dobrowolnie. Przekazanie ich jest jednak koniecznym warunkiem do ukończenia procedury rejestracji i korzystania z Serwisu.
Każdy użytkownik Serwisu ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich aktualizacji bądź usunięcia.
Zastrzegamy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Redaktor nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych serwisów internetowych politykę prywatności oraz zbieranie danych i nie ponosi za nią odpowiedzialności.

Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania
Redaktor może gromadzić następujące rodzaje informacji:
a)      Informacje podawane przez użytkownika – podczas procedury rejestracyjnej w celu założenia konta lub zamieszczenia zdjęcia/filmu w Serwisie Obserwator.pl. Redaktor zbiera i wykorzystuje informacje o użytkownikach Serwisu, wymagane do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności, zbierając dane osobowe wyróżniamy spośród nich te, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, jednakże w celu realizacji zadań Serwisu, podanie innych danych jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
b)      Informacje gromadzone automatycznie – informacje w dziennikach. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do usług Serwisu za pośrednictwem przeglądarki lub innej aplikacji serwery Redaktor automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak nazwa sieciowa komputera, rodzaj interakcji z usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto użytkownika. Zbierane są również informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są wykorzystywane w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW.
Redaktor zapewnia, iż dane przekazywane przez użytkowników Serwisu lub zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu przez użytkowników, służą do realizacji zadań określonych w Serwisie i zobowiązań Redaktor wobec użytkowników, w szczególności do świadczenia usługi dostępu do Serwisu. Powyższe dane nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim spoza spółki Redaktor, z wyjątkiem sytuacji, gdy:
a)      osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na takie działanie; lub
b)      wymagają tego przepisy prawa.
Informujemy, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – na podstawie obowiązujących przepisów prawa – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
Ponadto, Redaktor, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, ma prawo do umownego powierzenia przetwarzania danych, zebranych w ramach Serwisu, innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

Pliki cookies
1.  „Cookies” („ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane przez nasz system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym użytkownika Serwisu (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem), możliwe do odczytania tylko przez nasz system. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w razie ponownego połączenia z Serwisem z komputera, na którym zostały zapisane.
2.  Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych reklam oraz śledzeniu trendów, dotyczących na przykład sposobów wyszukiwania informacji, a także umożliwia utrzymanie sesji użytkownika Serwisu po zalogowaniu. Ponadto Redaktor wykorzystuje pliki cookies w swoich usługach reklamowych w celu ułatwienia reklamodawcom i wydawcom zarządzania reklamami oraz wyświetlania ich w sieci i w usługach Redaktor.
3.   Użytkownik Serwisu ma prawo w każdym czasie zdezaktywować lub wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może wywołać utrudnienia w zakresie korzystania z Serwisu przez użytkowników, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu.

Komunikacja z użytkownikami
Użytkownicy mogą kontaktować się ze spółką Redaktor za pomocą Formularza Kontaktowego, w szczególności w celu składania reklamacji. Redaktor może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Redaktor, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać swoje usługi. W związku z powyższym adres e-mail użytkownika, jego imię i nazwisko mogą zostać użyte do nawiązania z nim kontaktu w sprawie naszych usług. Powyższe dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia wyjaśnień użytkownikowi.
Bezpieczeństwo informacji.
1.  Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie procedury dostępowe, zabezpieczające i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.
2.   Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy, i upoważnieni przedstawiciele firm zarządzających systemem teleinformatycznym, dla których jest on niezbędny w celu przetwarzania danych w naszym imieniu. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i odpowiedzialnością karną.
3.   Serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą Redaktor przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione Redaktor przez użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych jest przeprowadzany zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Przestrzeganie zasad
Redaktor regularnie kontroluje zgodność swoich działań z niniejszą Polityką Prywatności. W przypadku otrzymania oficjalnej skargi na piśmie, Redaktor skontaktuje się z autorem skargi w celu jej rozpatrzenia. Będziemy współpracować z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć bezpośrednio między Redaktor a zainteresowaną osobą.
Zmiany w polityce ochrony prywatności
1.       W związku ze stałym rozwojem naszego Serwisu, postępem technologicznym, jak i zmianami przepisów prawnych może zaistnieć konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Serwis polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka Prywatności”. Podkreślamy, że prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki Prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika.
2.       Zachęcamy zatem wszystkich użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

Kontakt z Redaktor
Wszystkich użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez Redaktor polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: Redaktor sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, z dopiskiem „Polityka Prywatności – grupaRedaktor.pl”